10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, prostredníctvom elektronického obchodu knihy.madalbal.sk.

10.2 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

10.3 Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
  • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

10.4 Ku každému zakúpenému tovaru je kupujúcemu zaslaná faktúra emailom (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

10.5 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  •  či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

10.6 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

10.7 Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

10.8 Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@madalbal.sk  alebo telefonicky v pracovné dni na 02/212 920 78, 02/212 920 080. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

10.9 Ak nám budete reklamovaný tovar posielať, prosím najskôr nás kontaktujte. Po dohode s nami nám reklamovaný tovar zašlite na adresu Madal Bal s.r.o., Pod Gaštanmi 4F, 841 07 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Neposielajte nám tovar dobierkou, takto zaslaný reklamovaný tovar nebudeme akceptovať. Spolu s tovarom nám prosím pošlite aj kópiu faktúry.

10.10 Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. V prípade oprávnenej reklamácie máte od nás garantované, že vám tovar vymeníme kus za kus, prípadne si budete môcť vybrať iný tovar v rovnakej hodnote (pri tovare s vyššou hodnotou, ako je reklamovaný tovar, uhradíte rozdiel). Reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom čase, spravidla do 5 dní v prípade, že tovar máme na sklade, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru (zákonná lehota na vybavenie reklamácie).

10.11 Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Tento Reklamačný a záručný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok

Close Menu
×
×

Košík