1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Madal Bal s.r.o., Pod Gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava, IČO: 31 380 522 (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”), uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu knihy.madalbal.sk (ďalej len “systém” alebo “eshop”).

Identifikačné údaje predávajúceho:

 • MADAL BAL s.r.o., Pod Gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava
 • IČO: 31 380 522, IČ DPH: SK2020349441
 • Telefón: 02/212 920 70, 02/212 920 71, 02/212 920 72
 • Email: objednavky@madalbal.sk

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom eshopu knihy.madalbal.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdní objednávky kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu, v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4.1 Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

4.2 Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť “Uložiť súbor”. Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

 4.3 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 

4.4 Postup pri vrátení tovaru:

 • Vyplniť formulár “Odstúpenie od zmluvy”, ktorý je umiestnený na stránkach knihy.madalbal.sk
 • Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu Madal Bal s.r.o., Pod Gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako poistený balík, doporučenou zásielkou. Neposielajte nám tovar dobierkou, takto zaslaný tovar nebudeme akceptovať.  

4.5 Podmienky vrátenia tovaru:

 • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť použitý,
 • tovar nesmie byť poškodený
 • tovar musí byť kompletný

4.6 Kompenzácia za vrátený tovar:

 • poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás,
 • zaslaním sumy, ktorú ste za tovar zaplatili, na účet, ktorý ste uviedli vo svojom odstúpení od zmluvy a to do 15 pracovných dní od prijatia tovaru

4.7   Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • tovar nemá originálny obal (ak bol tovar originálne zabalený vo fólii, musí byť v tomto originálnom balení)
 • počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry, hry a pod. ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
 • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (štandardne tento tovar nemáme v ponuke, ale na Vašu žiadosť sme ho objednali od niektorého zo zahraničných partnerov)
 • keď to povaha výrobku neumožňuje (e-book, download)

4.8 Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

5.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.6 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.1 Internetový obchod knihy.madalbal.sk si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky, po všetkých zľavách.

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

6.4 Ceny poštovného:

 • Kuriér                 3.60 EUR
 • Osobný odber     0.00 EUR

6.5 Pri celkovej sume objednávky 40 EUR a viac sa poštovné neúčtuje.

7.1 Uhradením dobierky v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra.

7.1 Hotovostne alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v našich predajniach

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérnej služby, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v predajniach, ktoré prevádzkuje predávajúci. Zoznam predajní je uvedený v bode 9 VOP.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky. 

8.7 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8.9 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení. 

V súčasnosti prevádzkujeme 3 predajne na území SR:

1. Bratislava

Obchodná 31, Bratislava, tel.: 02/ 212 92 090, 02/ 212 92 093, obchodna@madalbal.sk 

Otváracie hodiny:

Pondelok9.3018.30
Utorok9.3018.30
Streda9.3018.30
Štvrtok9.3018.30
Piatok9.3018.30
Sobota10.0013.30
Nedeľazatvorené 

2. Trenčín

Štúrovo nám.3, tel.: 032/ 6402 611 trencin@madalbal.sk

 Otváracie hodiny:

Pondelok9.0018.00
Utorok9.0018.00
Streda9.0018.00
Štvrtok9.0018.00
Piatok9.0018.00
Sobota9.0012.30
Nedeľazatvorené 

3. Košice

Hlavná 79, tel.: 055/ 6223 341,  hlavna@madalbal.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok9.0018.00
Utorok9.0018.00
Streda9.0018.00
Štvrtok9.0018.00
Piatok9.0018.00
Sobota9.0012.30
Nedeľazatvorené 

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, prostredníctvom elektronického obchodu knihy.madalbal.sk.

10.2 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

10.3 Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

10.4 Ku každému zakúpenému tovaru je kupujúcemu zaslaná faktúra emailom (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

10.5 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
 •  či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

10.6 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

10.7 Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

10.8 Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@madalbal.sk  alebo telefonicky v pracovné dni na 02/212 920 78, 02/212 920 080. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

10.9 Ak nám budete reklamovaný tovar posielať, prosím najskôr nás kontaktujte. Po dohode s nami nám reklamovaný tovar zašlite na adresu Madal Bal s.r.o., Pod Gaštanmi 4F, 841 07 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Neposielajte nám tovar dobierkou, takto zaslaný reklamovaný tovar nebudeme akceptovať. Spolu s tovarom nám prosím pošlite aj kópiu faktúry.

10.10 Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. V prípade oprávnenej reklamácie máte od nás garantované, že vám tovar vymeníme kus za kus, prípadne si budete môcť vybrať iný tovar v rovnakej hodnote (pri tovare s vyššou hodnotou, ako je reklamovaný tovar, uhradíte rozdiel). Reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom čase, spravidla do 5 dní v prípade, že tovar máme na sklade, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru (zákonná lehota na vybavenie reklamácie).

10.11 Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Madal Bal s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Madal Bal s.r.o.(prevádzkovateľ internetového obchodu knihy.madalbal.sk) si váži dôvery svojich zákazníkov a ich súkromné dáta chráni pred zneužitím.

Je v našom spoločnom záujme, aby sa osobné údaje, ku ktorým dávate súhlas vydavateľstvu Madal Bal na spracovanie, spracovali a používali v presnom a aktuálnom znení, a to k vašej i našej spokojnosti. Preto si dovoľujeme vás upozorniť, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajov a ďalšie práva ustanovené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia

Pri zákazníkoch z radov fyzických osôb je potrebné v objednávkovom procese uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Štatistické informácie

ide predovšetkým o informácie ako napr. meno domény, z ktorej ste k nám prišli, internetový prehliadač, ktorý používate, dátum a čas vášho príchodu, čas, ktorý ste na webe strávili apod. Tieto informácie používame čisto z dôvodov monitorovania správania návštevníkov a zákazníkov na našich stránkach. Všetky tieto informácie nám umožnia ponúknuť plne funkčný internetový obchod so všetkými potrebnými funkciami.

Informácie získané z cookies

cookies sú malé skupinky dát, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a obsahujú informácie o vašom pohybe na stránkach knihy.madalbal.sk. Bez týchto informácií by sme napríklad neudržali váš tovar v nákupnom košíku, nepamätali si informácie, ktoré ste nám už raz poskytli a museli by ste ich zadávať vždy znovu. Väčšina ľudí nevie, že sa im na ich počítač cookies ukladajú, či už navštevujú náš internetový obchod, alebo väčšinu akýchkoľvek iných webov. Vo svojom prehliadači si môžete aktivovať upozornenie, ktoré sa objaví vždy, keď je cookie zaslaná do vášho počítača. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači úplne zakážete, budete mať problém dostať sa do nákupného košíka na knihy.madalbal.sk a dokončiť objednávku on-line.

Informácie, ktoré nám sami poskytnete

k tomu, aby ste si prezerali ponuku na knihy.madalbal.sk, nám samozrejme nemusíte poskytovať osobné informácie. Také informácie zadávate, len pokiaľ si u nás vytvárate účet, dokončujete objednávku, prihlasujete sa k odberu noviniek a informácií o rôznych cenových akciách formou e-mailu, zúčastníte sa súťaží, alebo ankety, alebo pokiaľ chcete napísať komentár alebo recenziu k titulu. Jedná sa predovšetkým o informácie ako meno, priezvisko, e-mail, telefón, doručovacia adresa. K týmto informáciám máte prístup vo svojom profile a po prihlásení ich môžete kedykoľvek upravovať a meniť.

 • V prípade fyzickej osoby uchovávame meno a priezvisko, adresu bydliska, alebo adresu doručenia zásielky, e-mailovú adresu a telefonický kontakt.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Osobné údaje však môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, alebo tretie strany.

 • Doručovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky
 • Osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín

Zákazníci, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo:

 • Požadovať od spoločnosti Madal Bal s.r.o. informáciu, aké a v akom rozsahu osobné informácie spracováva
 • Požadovať kópiu týchto údajov
 • Požadovať presnosť týchto údajov
 • Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • Vyžiadať prístup k týmto údajom, aktualizovať ich, upraviť, alebo žiadať obmedzenie ich spracovania. Požadovať po spoločnosti Madal Bal s.r.o. vymazanie údajov
 • Na účinnú súdnu ochranu, ak má zákazník za to, že boli porušené jeho práva v dôsledku spracovania osobných údajov spoločnosťou Madal Bal s.r.o.

Zákazník udeľuje súhlas pre oslovenie marketingovou ponukou vtedy, ak:

 1. Pri registrácii do systému zvolí dobrovoľne možnosť prihlásenia pre odber noviniek. Pre prihlásenie je nutná akcia zo strany zákazníka. Voliteľná možnosť nie je povinná, nepodmieňuje nákup a prihlásenie pre príjem emailových noviniek nie je nijakým spôsobom spoplatnené. Používateľ nie je nijakým spôsobom profilovaný a jediný údaj, ktorý sa prenáša do systému spracujúceho emailové adresy a odosielajúce pripravené ponuky je emailová adresa a meno prijímateľa. Záznam neobsahuje ďalšie údaje a ani ďalšie profilovanie osoby. Svoj záujem o emailové ponuky môže zákazník kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlásenie. Odkaz na odhlásenie obsahuje každý prijatý email s ponukou. Taktiež je možné kontaktovať priamo vydavateľstvo Madal Bal s.r.o.

Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám a nedochádza k cezhraničnému prenosu do tretích krajín, mimo službu, ktorú prevádzkovateľ obchodu Madal Bal s.r.o. používa na odosielanie emailov a prípravu obsahu – systém Mailchimp /www.mailchimp.com/. Prístup k uloženým údajom využívaným pre odosielanie a prípravu emailových noviniek má výlučne spoločnosť Madal Bal s.r.o. a spoločnosť Mailchimp nijakým spôsobom nezdieľa a nesprístupňuje tieto dáta v akejkoľvek inej podobe. Dáta nie sú verejné. Dáta sú zabezpečené a chránené – šifrované. Dáta nie sú nijakým ďalším spôsobom ďalej používané, skladované a evidované. Žiadateľ o odber noviniek má právo na opravu jeho nesprávnych, neúplných ako aj neaktuálnych osobných údajov. Rovnako tak likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o emailové novinky vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté slobodne a ich znenie je úplné a pravdivé.

14.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na knihy.madalbal.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

14.2 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

14.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

15.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

15.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

15.3 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu, do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

15.5 Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

15.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

15.7 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Close Menu
×
×

Košík